ประชาสัมพันธ์

เลย ประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ “MOI Waste Bank Week”

วันที่ 15 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมีนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายเทศมนตรีเมืองเลย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย นายธวัชชัย บุญแก้ววรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นักเรียน นักศึกษา เครือข่าย ภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเปิดกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจุบันได้จัดตั้งธนาคารขยะครบทุกแห่งแล้ว พร้อมทั้ง ดำเนินการตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ 100% แล้ว จำนวนรวม 100 แห่ง มีจำนวนสมาชิก 41,811 คน/ครัวเรือน จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเลย

นายเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลเมืองเลย มีการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล การดำเนินงานของธนาคารขยะของชุมชน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับ รณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน