ประชาสัมพันธ์

หนองคาย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ


ถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มุ่งยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึง 1669 รวดเร็ว ได้มาตรฐาน เชื่อมั่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าขับเคลื่อนรูปแบบการบริการ ประชาชนเข้าถึงบริการเท่าเทียม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 เม.ย.67 ที่ห้องประชุม โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ครอบคลุมทั่วไทย ประชาชนปลอดภัย ท้องถิ่นร่วมใจพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 โดยนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จากทั่วประเทศมากกว่า 2,300 คน พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด (Health Emergency Response Outstanding Award : HERO Award) แก่ผู้ที่ให้ความช่วยชีวิตบุคคลอื่นให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ 8 ราย
จ.หนองคาย โดย อบจ.หนองคาย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น หลังจากที่มีการมอบหมายภารกิจช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายไปในทุกพื้นที่ ในปี 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านสายด่วน 1669 ซึ่งจำเป็นต้องมีการประชุมเพิ่มศักยภาพ เพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้อง การประสานงาน และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาขับเคลื่อนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึง เข้าถึงการบริการได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาและยกระดับการบริการ ทักษะด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น.