ประชาสัมพันธ์

หนองคาย เปิดหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านม่วง อ.สังคม ให้เป็นที่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมดีงาม

วันนี้ (4 เมษายน 2567) ที่วัดแก้วเสด็จชัยมงคล บ้านม่วง หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)

จังหวัดหนองคายได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2567 ให้อำเภอสังคมดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติที่บ้านม่วง เนื่องจากพื้นที่บ้านม่วงมีความพร้อมผลักดันด้านการท่องเที่ยวหลายอย่าง มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง เป็นทางผ่านระหว่างทางไปอำเภอเมืองหนองคาย-อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เดินทางสะดวก เป็นการสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ซึ่งที่บ้านม่วง ต.บ้านม่วง แห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งภูเขา และแม่น้ำโขง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก เช่น ภูผาดัก จุดชมหมอก ชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ำโขง อ่างปลาบึก เป็นต้น มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน กลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้จากผลผลิตในชุมชน เช่น กล้วยตาก ผ้าทอมือ การร่อนทองในแม่น้ำโขง ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและเพิ่งถูกค้นพบ ล้วนต้องการเผยแพร่รวมถึงวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมประเพณี ถ้อยทีถ้อยอาศัย อาหารพื้นบ้าน เป็นชุมชนแห่งการแบ่งปัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยทั่วไป.