ข่าวสังคม

ศรีสะเกษ ผบ.เรือนจำจัดอบรม English for Work และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังที่จะออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมบุคคลภายนอกได้อยู่อย่างปกติสุขและสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำได้

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องอบรมภายในเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เรือนจำ จ.ศรีสะเกษได้เปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษทั้งแบบมีเงื่อนไขและแบบไม่มีเงื่อนไข จำนวน 50 คน โดยมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ มาร่วมพิธีเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work) จำนวน 30 ชม. และหลักสูตรทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 6 ชม. โดยมี นายสุภาพ บูชาธรรม หัวหน้างานการศึกษา นายไสว มีทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ว่าที่ ร.ต.ณทียศ อาจภักดี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ร่วมให้การต้อนรับ และมี นางสุพิน ศรีเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ส.4 และนายพนา ชัยพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ส.2 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ให้มาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม และเป็นผู้สนับสนุนวิทยากรภายนอกมาฝึกอบรมให้ผู้ต้องขังชาย – หญิง ที่เข้าอบรม โดยแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 25 คน และโครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 25 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรภายนอกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 38 ศรีสะเกษ และ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ

นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้จัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจ่าย ได้ถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังที่จะออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมบุคคลภายนอกได้อยู่อย่างปกติสุขและสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำได้ ซึ่งทางเรือนจำได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ผู้เข้าอบรมตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้มาร่วมงานกับเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ หลายครั้งแล้ว ทั้งในด้านนำอาหารมาเลี้ยงผู้ต้องขัง และในด้านการเป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคม ความรู้ด้านทักษะการปฏิเสธ หากถูกชวนให้ไปกระทำความผิด ครั้งนี้ได้อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ขอชื่นชมทางเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพราะการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกไปสู่โลกภายนอก หากไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวออกไป อาจมีหวนกลับมาอีก หากจิตใจไม่เข้มแข็งพอ จึงต้องเตรียมให้เขาปรับตัวเพื่อไปเป็นพลเมืองดีของสังคมให้ได้ เป็นการช่วยให้เขาลดการกระทำความผิดซ้ำ สร้างให้เขาออกไปใช้ชีวิตในทางที่ดีสามารถอยู่ภายนอกอย่างปกติสุข ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม