ข่าวสังคม

ขอนแก่น กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2566 พร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ โดยมีนาวาอากาศเอก นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ นางสุภาวรรณ ผุดมาก รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และภาคีเครือข่ายร่วมงาน

พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ทรงสืบสานพระราชปณิธาณและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพระราชจริยวัตรการออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้ประชาชน สมัครเป็นจิตอาสา มีจิตใจเอื้ออารี พร้อมจะช่วยเหลือ หรือการให้ความช่วยเหลือคนอื่น มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ทำให้มีสุขภาพดี “จิตอาสา” จึงนำมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกระบวนการ 10 อ ของโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 9 แห่ง จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สุขภาพด้วยทักษะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ ตามแนวปฏิบัติสุขภาพดี ด้วยหลัก 10 อ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเวลา 10 สัปดาห์ๆ ละ 100 นาที คือ 50 นาทีแรก และ 50 นาทีหลัง โดยมุ่งให้เด็กมีวินัย ใสใจรักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จนเป็นวิถีปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัย และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ผลลัพธ์ให้เด็กมีวินัย ใส่ใจรักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป