ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และได้เสด็จสวรรคตท่ามกลางความทุกข์เทวษโศกาดูร ของปวงพสกนิกร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 สิริรวมพระชนมายุได้ 57 พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา 42 ปี

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร พระราชกรณียกิจภายในราชอาณาจักร มีมากมายหลายประการ ในด้านการส่งเสริมความเจริญของประเทศ พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระทัย ได้เสด็จประพาสต้น เยี่ยมเยียนทุกข์สุขของพสกนิกรของพระองค์อยู่เป็นนิจ ทรงโปรดให้จัดตั้งโรงพยาบาลต่างๆ ทรงจัดตั้งสุขาภิบาล ทรงริเริ่มให้มีการบริการ ประปา ไฟฟ้า รถไฟ รถเมล์ โทรเลข และการไปรษณีย์ ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วราชอาณาจักร และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งนักศึกษาไทยออกไปศึกษายังต่างประเทศ อีกด้วย นอกจากนี้ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะขจัดการกดขี่ความไม่ยุติธรรมในสังคมให้หมดสิ้นไป ด้วยทรงดำริว่าระบบการค้าทาส เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญและเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน พระองค์จึงทรงประกาศยกเลิกระบบทาส ซึ่งนับว่าเป็นการให้อิสรภาพแก่คนไทยอย่างแท้จริง