ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 มกราคม 2564  ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยมีนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการเข้าร่วม

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

สำหรับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขัง รวม 339 คน ฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การฝึกอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นตอนที่ 2 การแปลงทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ด้วยการวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  และขั้นตอนที่ 3 คือการสรุปและการประเมินผล 

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้วยความมุ่งหวังว่า ผู้เข้ารับการฝึกสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชน เพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/01/2021 19:55 น. by อินทรีภูพาน