ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม ร่วมใจนำข้าราชการแสดงออกถึงความรักชาติ ด้วยสำนึกในความเสียสละของบรรพบุรุษ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) และบริเวณหน้าอาคารสำนักงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ด้วยสำนึกในความเสียสละของบรรพบุรุษ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป