ข่าวสังคม

นครพนม กรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนนำไปพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าทางคู่แนวใหม่เส้นทางบ้านไผ่ – นครพนม

วันที่ 22 ม.ค. 2567 ที่หอประชุม อ.เมือง นครพนม นายประชุมศิลป์ พิทักษ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ โดยกรมทางหลวงเข้ารับฟังความเห็นและข้อเสนแนะจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม เกี่ยวกับผลกระทบที่ประชาชนอาจจะได้รับจากการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าทางคู่แนวใหม่สายบ้านไผ่- นครพนม โดยครั้งนี้ เป็นการการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ครั่งที่ 2 ในการศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าทางคู่แนวใหม่สายบ้านไผ่- นครพนม

ขณะนี้ การก่อสร้างรถไฟ ทางคู่แนวใหม่บ้านไผ่-นครพนม กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในขณะที่กรมทางหลวงต้องมีการพัฒนาเส้นทางหลวงสายต่างๆควบคู่ไปกับเส้นทางรถไฟ เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงรองรับการเจริญเติบโตของเมือง จากระบบขนส่งทางรถไฟสายใหม่ รวมทั้ง แก้ไขปัญหาผลกระทบด้านการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงที่เกิดจากกิจกรรมของสถานีรถไฟสายใหม่

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม ได้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาด้านโครงข่ายทางหลวง เพิ่มเติม เช่น เสนอให้มีการทำทางคู่ขนานทางรถไฟทั้งสองด้านพร้อมทางข้ามทางรถไฟให้เกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ เสนอให้มีการพัฒนาเส้นทางรองรับการขนส่งและการท่องเที่ยว ให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟนครพนมกับสถานีรถไฟเรณูนคร รวมทั้งให้มีการเพิ่มขยายช่องทางการจราจรในถนนหลายสาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนให้มีการทำทางแยกจุดกลับรถสำหรับรถบรรทุกและจุดกลับรถของรถส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้เพิ่มไฟส่องสว่างตามแนวเส้นทาง ในจุดต่างๆ ให้มีการออกแบบทางเลี่ยงเมืองบริเวณทิศตะวันตกของสถานีรถไฟนครพนมเพื่อลดปัญหาการจราจรที่เกิดจากรถบรรทุกเข้าออกสถานี รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจราจร บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ พร้อมกับขอให้โครงการก่อสร้างได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเดินทางเข้าออกหมู่บ้านบริเวณที่มีจุดกลับรถ บริเวณที่มีทางแคบขอให้ขยายช่องทางการจราจรเพิ่มขึ้น