ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ เลย ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 22.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยแถวการออกตรวจจัดระเบียบสังคมของคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย พลตำรวจตรี พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวออกตรวจจัดระเบียบสังคม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยจังหวัดเลย ได้มีคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดเลย โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 7 คณะ ประกอบด้วย

  1. คณะทำงานตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
  2. คณะทำงานด้านสุรา/บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  3. คณะทำงานด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์/เกมและอินเทอร์เน็ต
  4. คณะทำงานด้านหอพัก
  5. คณะทำงานด้านสมาคม/สนุกเกอร์/การพนัน และอาวุธปืน
  6. คณะทำงานด้านเด็ก/เยาวชน/วัยรุ่น มั่วสุมและก่อความไม่สงบ
  7. คณะทำงานด้านแรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
    วัตถุประสงค์เพื่อกวดขัน ตรวจตรา ให้คำแนะนำต่อสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หอพัก ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานประกอบกิจการต่างๆ ให้ไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องเวลาเปิด – ปิดของสถานที่ข้างต้น การห้ามมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือห้ามจำหน่าย เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด การห้ามมิให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง