ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม Kick off นำทุกพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยให้ประชาชนป้องกันเหตุอัคคีภัย อันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และทุกพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ดำเนินการตามโครงการ “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ป้องกันเหตุอัคคีภัย อันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และอันตราย สร้างมาตรฐานความปลอดให้กับประชาชน ทั้งในด้านชีวิต และทรัพย์สิน พัฒนาที่อยู่อาศัยประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ดำเนินการในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครพนม ซึ่งการดำเนินโครงการฯ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช/กองทุนพญาศรีสัตตนาคราช /พระธรรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ประชาชนจิตอาสา ช่างประจำชุมชนซึ่งมีความรู้พื้นฐานทางด้านงานช่างไฟฟ้า ได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา การตรวจเช็ค การทดสอบระบบไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรติดตั้งภายในอาคารบ้านเรือนในแต่ละรูปแบบ โดยมีวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกให้บริการในการตรวจแนะนำให้เจ้าของบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย อันมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เสื่อมสภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน