ข่าวสังคม

เลย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ประธานตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน จังหวัดเลย มีนายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน นางวิยะดา ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอหนองหิน ร่วมกิจกรรม

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน เป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งเดียวในจังหวัดเลย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านน้ำใส ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเลยประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เป็นสถานีอนามัยที่ดูแลประชาชน 7 หมู่บ้าน ประชากร 5,358 คน มีโรงพยาบาลหนองหิน เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรค และงานฟื้นฟูสภาพ โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตสู่ 2,500 วัน กระบวนการเรียนรู้ HLO ภายใต้ปฏิธานของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและสถานีอนามัยพระราชทานนาม การดำเนินงาน ดี เก่ง งาม สมพระเกียรติ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตำบลหนองหิน ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ปราญช์ชาวบ้าน แกนนำชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 70,000 บาท ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน จากนั้น ประธานได้พบปะให้กำลังใจ อสม. อำเภอหนองหิน พร้อมกับเยี่ยมชมบูธนิทรรศการทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literate Organization : HLO และกิจกรรมมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต อาหารเป็นยากับการดูแลสุขภาพกลุ่มวัย และนิทรรศการ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (อสม.นักวิทย์) นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน ประกอบด้วย อาคารแพทย์แผนไทย ห้องปฏิบัติการ ชมรม อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ห้องส่งเสริมสุขภาพและมุมส่งเสริมพัฒนาการ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องตรวจโรค

ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน ครั้งนี้ เห็นได้ว่าสถานีอนามัยมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการบริการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยทีมหมอประจำครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนางานสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การพัฒนาด้านภูมิสถาปัตย์ของสถานีอนามัยที่พร้อมในการจัดบริการด้านสุขภาพ เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน