ข่าวสังคม

นครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมืองนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กล่าวถวายราชสดุดี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาบิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ทั้ง 104 แห่ง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมืองนครพนม

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม มีนายก ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อติดตามภารกิจและมอบนโยบายในขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมศรีวรขาน สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 118 ปี มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบรวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการสร้างอาชีพ นวัตกรรมการบริหารจัดการ และแนวทางการให้บริการประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้ริเริ่มการจัดงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น