ข่าวสังคม

ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีลาสิกขาสามเณร โครงการบรรชาสมาเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีลาสิกขาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 93 ราย ซึ่งโครงการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการส่งเสริมพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป