ข่าวสังคม

ขอนแก่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาส

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พ.ค. 2567 ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง,นางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 11 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 215,844 บาท เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ,นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ,นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมูลนิธิฯ มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่สตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้ได้มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
“ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อบูรณาการทำงานเชิงป้องกัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมไปถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรีเปราะบาง แม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว สตรีที่มีฐานะยากจน ตกงาน เป็นต้น”

นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพทั้งภายในสถาบันและในชุมชนครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งการทำงานในปัจจุบันศูนย์ฯไม่สามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด ต้องอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันผลักดันการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี และครอบครัว

ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพได้รับจากทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในวันนี้ จะช่วยสร้างโอกาส และสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตัวเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น