ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม รับมอบน้ำใจนำโดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว และคณะฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเงินทุนรวมมูลค่า 255,000 บาท ให้ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำปลัดจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินทุน เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการร่วมสนับสนุนภาครัฐในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชนและชุมชน ในฐานะภาคีเครือข่าย ซึ่งจะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จากมูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา /ประธานกรรมาธิการแรงงาน/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับคณะภาคเอกชน ภาคธุรกิจ พ่อค้า คหบดี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 255,000 บาท

โดย จังหวัดนครพนมจะได้ดำเนินการจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอวังยาง และอำเภอปลาปาก สนับสนุนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)