ข่าวสังคม

นครพนม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานหน่วยงานของรัฐ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ หลังจากที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิญาณตนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้แยกย้ายกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดนครพนม และคู คลอง รอบรั้วศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความรักสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพตามรอยพระบาทยาตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นหลักชัย เป็นต้นแบบแก่พสกนิกรชาวไทยในการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเป็น 1 ในกิจกรรมของโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567