ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแห่งแรก 1 จังหวัด 1 ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแห่งแรก ที่อำเภอกุฉินารายณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจคุมประพฤติผู้กระทำผิดพื้นที่  ในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ จัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 1 จังหวัด 1 ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (สืบฮอยตา วาฮอยปู่ หย่างนำฮอยพ่อแม่) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5, นายวีรดนธ์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์, พ.ต.อ.บัณฑิต สิงหประชา ผกก.สภ.กุฉินารายณ์, นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์, นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ นายเสถียร จันศิริสา ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.กุฉินารายณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมงาน

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กรมคุมประพฤติ มีนโยบายให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 1 จังหวัด 1 ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน โดยสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ได้เลือกพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนนำร่องของจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนภารกิจ ในการคุมความประพฤติผู้กระทำผิดในพื้นที่ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด ที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ ให้กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิด ที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม เพื่อสร้างหลักประกันแก่สังคม  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน

“อาสาสมัครอ.กุฉินารายณ์ เป็นการดำเนินการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยคัดเลือกกรรมการประจำศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนงานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในระบบการคุมความประพฤติมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ใช้สถานที่อาคารศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (สืบฮอยตา วาฮอยปู่ หย่างนำฮอยพ่อแม่) เป็นที่ตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.กุฉินารายณ์ การจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแห่งแรก ที่อ.กุฉินารายณ์ดังกล่าว จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยกระทำผิด ได้ปรับตัวอยู่ร่วมกับชุมชน อยู่ใกล้ชิดกับคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ สามารลดการกระทำผิดซ้ำ สามารถป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมอื่นๆได้เป็นอย่างดี” นายทรงพลกล่าว

ด้านนายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ปัจจุบันใน จ.กาฬสินธุ์ มีผู้อยู่ระหว่างคุมความประพฤติจำนวน 2,133 ราย อยู่ในเขต อ.กุฉินารายณ์ 198 ราย  มากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด  การเลือก อ.กุฉินารายณ์เป็นที่ตั้งศูนย์ดังกล่าวตามนโยบายกรมคุมประพฤติ จึงมีความเหมาะสม เพราะอยู่พื้นที่ห่างไกล จากสำนักงานคุมประพฤติจ.กาฬสินธุ์  ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถูกคุมประพฤติ ตลอดทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการดูแลผู้ถูกควบคุมประพฤติ และช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ กิจกรรมในงาน มีการลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เปิดป้ายศูนย์เพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดนิทรรศการของสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ และการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสาน ให้กับผู้ถูกควบคุมความประพฤติด้วย