ข่าวสังคม

สุรินทร์ – อบต.นอกเมืองน้อมนำศาสตร์พระราชา จัดอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.นอกเมือง จัดอบรมสัมมนาพระสงฆ์องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชุมสัมมนามีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะชุมชน และการจัดการน้ำ ตามปรัชญา ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในวัด มีพระสงฆ์จากคุ้มวันต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.นอกเมือง มาร่วมสัมมนาอบรมความรู้จำนวน 45 รูป และมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบของ อบต.นอกเมือง และผู้นำชุมชนมาร่วมด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหา “ขยะชุมชน” เกิดขึ้นหลายสาเหตุ และส่วนมากขยะไม่ได้มีการคัดแยกขยะ มาตั้งแต่ต้นทาง และทางหน่วยงานรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยของชุชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาง อบต.นอกเมืองจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง “แยกก่อนทิ้ง” ตามหลักวิชาการ แล้วยังนำไปใช้เป็น “ปุ๋ยอินทรีย์” ได้อีกด้วย
วันนี้ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ที่ห้องประชุมทองอุไร อบต. นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายธีรพล สกุลรักษ์ นายก อบต.นอกเมืองกล่าวนิมนต์พระสงฆ์ ที่เดินทางมาร่วมประชุมสัมมนา “หลวงพ่อสุพรรณ์ ฐิตปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนา “โครงการมีส่วนร่วม ในกานกำจัดขยะชุมชน” และการจัดการน้ำ ตามปรัชญา ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในวัด มีพระสงฆ์จากคุ้มวันต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.นอกเมือง มาร่วมสัมมนาอบรมความรู้จำนวน 45 รูป และมีหัวหน้าส่วนของ อบต.นอกเมือง พร้อมผู้นำชุมชนมาร่วมด้วย

หลังจากเปิดประชุมสัมมนาแล้ว ได้มี “หลวงพ่อสังคม ธนปัญโญ” ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์ มาให้ความรู้ถึงการแยกขยะ และนำ “ขยะอินทรีย์” นำไปทำเป็นปุ๋ย ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย พร้อมกับฉาย “วินิทัศน์” ประกอบคำบรรยายให้พระสงฆ์ที่มาจากวัดต่างๆในพื้นที่ อบต.นอกเมืองได้รับความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และนำขยะไปทำเป็นปุ๋ยได้ด้วย ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องใช้จ่ายซื้อปุ๋ยมาใช้ และยังทำให้ผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี และสารพิษอีกด้วย

การขับเคลื่อนการ “กำจัดขยะชุมชน” ให้ถูกหลัก ตามแผนกำจัดขยะตามหลัดวิชาการให้บ้านเรือนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย แล้วยังเป็นการทำความดีถวายแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และการจัดน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งตำบลนอกเมืองมีพื้นที่ ที่ประสลกับปัญหาในการกำจัดขยะ และการจัดหารน้ำ ซึ่งวัดอีกสถานหนึ่งที่มีการเข้าไปใช้บริการจากประชาชนเป็นส่วนมาก ประกอบกับวัดที่มีที่ตั้ง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมของตำบลนอกเมืองนี้ มีหลายแห่ง ทางกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องการบริหารส่วนตำบล นอกเมือง จึงได้จัดทำโครงการ รณรงค์กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำจัด “ขยะชุมชน” กิจการ การจัดการขยะในถูกวิธี และการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในวัดขึ้น
การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะอินทรีย์ คัดแยกขยะให้ถูกวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวัด, และเพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม และการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

พันตำรวจเอกกันตภัคร แก้วสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง บอกถึงการจัดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ว่า นายกองค์การบริการส่วนตำบลนอกเมือง ได้เห็นความสำคัญ ของ “ขยะ” เพราะปัจจุบันนี้ ปัญหา “ขยะชุมชน” เกิดขึ้นหลายสาเหตุ และส่วนมากขยะไม่ได้มีการแยกขยะ มาตั้งแต่ต้นทาง ทางหน่วยงานรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยของชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาง อบต.นอกเมืองจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น มีพระสงฆ์ในพื้นที่ จำนวน 45 รูป มาร่วม เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง “แยกก่อนทิ้ง” ตามหลักวิชาการ แล้วยังนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย และน้ำใต้ดิน ปัญหาน้ำเสีย เพื่อให้ทางพระสงฆ์นำไปใช้เป็นแบบอย่างในวัดให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงการกำจัดขยะต้นทางให้ถูกหลักวิธ