ข่าวสังคม

ศาลกาฬสินธุ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดกาฬสินธุ์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

        ที่วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต ดร. (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี น.ส.โกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพูนศักดิ์ นามเพ็ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมใจกันแต่งชุดขาว ร่วมปฏิบัติธรรมและน้อมจิตภาวนา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรมอย่างพร้อมเพรียง

        น.ส.โกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งการปฏิบัติธรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการอบรมพัฒนาจิต เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร เพราะการปฏิบัติธรรม เป็นการนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดสติ  สมาธิ และปัญญา ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง  โดยนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสืบไป

         น.ส.โกมลลดากล่าวอีกว่า ศาล จ.กาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ ให้บุคคลากรเจริญสติ โดยอาศัยศีล สมาธิและปัญญา  ศึกษาธรรมะด้วยการปฏิบัติจริง  เป็นการน้อมนำจิตสู่ธรรมะและนำธรรมะสู่จิต สามารถนำธรรมะไปใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน และเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสร่วมกันปฏิบัติธรรมในแนวทางพระพุทธศาสนา คือการทำความดี ละเว้นการทำชั่ว  ทำให้จิตแจ่มใส มีธรรมะเป็นที่พึ่งของตนเอง สามารถปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างสมบูรณ์