ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ออกหน่วยพอ.สว.บำบัดทุกข์บำรุงสุขชาวอำเภอร่องคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวอำเภอร่องคำ พร้อมเดินหน้าลุยแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายอำเภอร่องคำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอร่องคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอร่องคำ ผู้บริหารสานศึกษา ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมจัดบูธให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

โดยอำเภอร่องคำ  เป็นอําเภอขนาดเล็ก ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 34 กิโลเมตร มี 3 ตําบล 40 หมู่บ้าน 1 เทศบาล  2 อบต. มีประชากรจํานวน 16,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเนื่องจากสภาพพื้นที่ของอําเภอ เป็นที่ลุ่มแม่น้ำและลําห้วย ปัญหาหลักๆ ของอําเภอคือ ปัญหาน้ำหลาก น้ำท่วมในฤดูฝน ซึ่งส่งผลเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก แต่พอหน้าแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ มีเพียงเฉพาะพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ที่พอจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้บางส่วน

จากนั้นนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 30 ทุน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์  มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 60 ชุด สําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอออกให้บริการประชาชนมากกว่า 50 บูธ  เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจรักษาโรคฟรี การจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่องคำ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จะมีการลงพื้นที่ดูแลประชาชน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแบบเชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจังหวัด ให้ได้รับการบริการอย่างครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/08/2022 15:58 น. by อินทรีภูพาน