ข่าวสังคม

ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม ฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดี นายปิยะ โยมา ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้แทน 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย สมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า และ บจก. โฮวา เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ (ประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565) จากการประชุมดังกล่าว ขอเรียนสรุปข้อเท็จจริง ดังนี้

ผู้แทนทั้ง 4 สมาคมฯ เห็นว่าอัตราค่าโดยสารที่เป็นข้อสรุปจากคณะทำงานฯ (7.34%) ยังไม่สะท้อนต้นทุนการประกอบการที่แท้จริง

อย่างไรก็ดี เพื่อให้แท็กซี่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยเร็ว ทางผู้แทน 4 สมาคมฯ จึงขอยอมรับอัตราค่าโดยสารที่เป็นข้อสรุปจากคณะทำงานฯ​ ก่อน หากแต่เพื่อให้อัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคม ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ ขบ. ตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ เพื่อศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยให้มีผู้แทนจากกลุ่มแท็กซี่ทุกกลุ่ม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาควิชาการ

ผู้แทน 4 สมาคมฯ ขอให้ ขบ.ช่วยให้ค่าจูนมิเตอร์ มีราคาที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระแก่ผู้ขับรถแท็กซี่จนเกินไป พร้อมทั้งเตรียมพื้นที่ในการจูนมิเตอร์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว โดย ขบ. รับที่จะขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนที่เป็นผู้จูนมิเตอร์ ต่อไป