ข่าวสังคม

ชาวบ้านดีใจแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์เล็งสร้างทางเลี่ยงเมืองใหม่

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) เปิดเวทีประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระบุชาวบ้านได้รับความพึงพอใจ และนำความเจริญก้าวหน้าด้านการคมนาคมขนส่ง กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมได้เป็นอย่างดี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน เป็นประธารเปิดโครงการเปิดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) โดยมีนายอาจหาญ ศิริสำราญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายอาจหาญ ศิริสำราญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายวิศวกรรม กล่าวว่า ด้วยพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูงมาก เนื่องจากมีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีส่งผลให้มีความต้องการเดินทางในโครงข่ายทางหลวงและถนนในเขตเมืองกาฬสินธุ์ สูงมากยิ่งขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปัญหาการจราจรและขนส่งสินค้าในอนาคต อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางระยะไกลที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเขตตัวเมืองกาฬสินธุ์ ใช้เป็นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

นายอาจหาญกล่าวอีกว่าในการนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

“การจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบครองที่ดินตามแนวสายทาง หรือผู้ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงตามรูปแบบการพัฒนาโครงการให้ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของการพัฒนาโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบรายละเอียดโครงการ ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการฯ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ” นายอาจหาญกล่าว

ขณะที่ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน กล่าวว่าโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) หรือทางเลี่ยงเมืองใหม่ดังกล่าว จะเริ่มจากพื้นที่ ต.หลุบ ตัดผ่าน ต.ลำพาน 4 หมู่บ้าน เชื่อมโยงกับพื้นที่ ต.บึงวิชัย ต.นากุง และ ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลลำพาน ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ โดยจัดเวทีประชาพิจารณ์ จนกระทั่งถึงขั้นตอนเปิดเวทีประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พบว่าชาวบ้านให้การตอบรับดีมาก จากการสอบถามได้รับความพึงพอใจ และต้องการที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง ให้ได้รับการพัฒนาทั้งเส้นทางคมนาคม รวมทั้งเศรษฐกิจมวลรวมดีขึ้น