ข่าวสังคม

สมัครใจเข้าค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมกลับสู่สังคม

ผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ 100 คน เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 6 เพื่อกลับตัวกลับใจหันหลังให้ยาเสพติด พร้อมไปเรียนต่อ ฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

 ที่หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 ใช้หลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

 นายกรชวาลวิชญ์  ชัยพีรวัส  ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าว่า การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง Ep.2” ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด มีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นคนดี มีคุณภาพ  ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก  และมีการฝึกอาชีพเพื่อที่จะได้สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว  การอบรมรุ่นที่ 6 มีผู้สมัครใจอบรมจำนวน 100 คน จาก 18 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทีมวิทยากรจากที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัด มาให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดการอบรม 10 วัน

ด้านนายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับผู้สมัครใจว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำ จากคณะวิทยากรที่มาจากส่วนราชการ จิตอาสา ครูพี่เลี้ยง นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป  หันหลังให้กับยาเสพติด อย่าไปยุ่งเกี่ยวอีก ในส่วนของผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น อยากศึกษาต่อ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในการศึกษาต่อให้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากนี้ก็มีหน่วยงานด้านการฝึกอาชีพ เพื่อจะนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วย