ข่าวสังคม

ยโสธร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเทเหล้าเผาบุหรี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ปลัดอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมงาน ณ หอประชุมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทย ได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สำหรับปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยมีกรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

ในวันนี้ จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด /การอ่านสาร และปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด /การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE และเยาวชน /การมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน /มอบใบประกาศมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) /การมอบใบประกาศโรงงานสีขาว /การมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนสีขาว /กิจกรรมการรณรงค์เทเหล้า-เผาบุหรี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก / การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด การรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน.