ข่าวสังคม

คณะผู้บริหารกรมขนส่งทางบกถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นางสิริรัตน์ วีรวิศาล , นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ คณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย