ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่ากาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนา รุ่นที่ 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1  เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 387 คน   โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆเข้าร่วม

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ.2563 จำนวน 387 คน เป็นชาย 353 คน  หญิง  24 คน ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 14 วัน แบ่งขั้นตอนการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน  ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งพาเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล

                สำหรับโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยทาษ และจะพ้นโทษในปี 2563 ในเรือนจำ มีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สมดั่งพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม