ข่าวสังคม

ขอนแก่น จัดพิธีเชิญเทียนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเชิญเทียนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 19 ก.ค. 2566 ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะ ทำพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยรถบุษบก ไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง

เวลา 16.00 น. เมื่อขบวนเชิญเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เคลื่อนไปถึง วัดธาตุ พระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี เชิญพาoไส้เทียนพรรษาพระราชทาน ไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เชิญพานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจ้าหน้าที่เชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทานประดิษฐานบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้

จากนั้น ประธานในพิธี ถวายดอกไม้ธุปเทียนแพ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ ,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ถวายดอกไม้ธุปเทียนแพ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ถวายความเคารพ วงดุริยาง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝน พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมภาคภูมิใจ อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี บุญเข้าพรรษา ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อันจะยังประโยชน์สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยมิติ

วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. พิธีสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดธาตุ พระอารามหลวง
วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา เวลา 10.00 น. พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ พระอุโบสถวัตธาตุ พระอารามหลวง