ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติมอบทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศล

ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนที่ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรจำนวน 30 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ นางจงกลณี เกียรติดำเนินงาม คณะกรรมการชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกของชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะสถานศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดร.มานิต เหลื่อมกุมมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้การต้อนรับ ประธานและคณะกรรมการชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ก่อนกิจกรรมการมอบทุนทางโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดวีดีทัศน์ให้กับผู้ร่วมงานได้รับชมถึงประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนประชากร และบอกเล่าถึงรายนามของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในชุดปัจจุบัน และประวัติการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ และรายงานถึงผลของการศึกษาในการพัฒนาการเรียนอย่างยั่งยืน ตามความต้องการในท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองอุดมสุขต่อคณะชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ ในความเสียสละบริจาคมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ผลการเรียนดีที่ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสของโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองให้มีกำลังใจในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตต่อไป
จากนั้นตัวแทนชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาโดยการสำรวจโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเปิดโอกาสสร้างกำลังใจในการศึกษาให้กับนักเรียนและสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมประชุมและออกสำรวจสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนที่ยากจน มีผลการเรียนดีหรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบทุนศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

โดยผลสรุปของที่ประชุมได้คัดเลือกโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติที่พบว่ายังมีนักเรียนที่ผลการเรียนดีแต่ยากจนเพื่อส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถติดต่อประสานเข้ามายังทางชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ ทางเราจะได้คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพราะชมรมชมรมสตรีไทยดีเด่นก่อตั้งขึ้นเพื่อสาธารณะกุศลมีจิตอาสาทำเพื่อสังคมได้รวมพลังจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนให้เป็นคนของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป