ข่าวสังคม

นครพนม สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี่โดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานจริง

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุม มรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานจริง ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานจริง ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ องค์กร/สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรนแปรอักษร”และการพัฒนาซอฟแวร์โดรนเพื่อนำไปประยุกต์สู่การใช้งานในด้าน ต่างๆ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรม“โดรนแปรอักษร” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดทั้งเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด เลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดการอบรมจำนวน 4 ครั้งที่ จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ครั้งละ 125 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 500 คน

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในการนี้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ซึ่งเป็นผู้นำด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนในประเทศ ที่ประสบผลสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ่งอาจ กล่าวได้ว่าเป็น”โดรนแปรอักษร” ฝีมือคนไทย และเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในอาเซียน และ 1 ใน 9 ของโลก ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งทัดเทียมกับเทคโนโลยีของต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับโดรนแปรอักษรให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้จริงตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำความรู้และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาพัฒนาต่อยอด และปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของภาคอิสานโดยจัดขึ้น ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม ในระหว่างวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับองค์ความรู้ อย่างครบถ้วน ได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นปฎิบัติการ ให้เห็นถึงภาพรวมตลอดจนถึงขั้นตอน การเตรียมการก่อนขึ้นบิน วิธีการบินโดรนแปรอักษรในพื้นที่จริง และการบริหารจัดการหลังจากบินเสร็จ ซึ่งผู้เข้า อบรมจะได้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง ทั้งนี้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นจากโครงการนี้ สามารถขยายผลนำไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์และนำพาให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ของประเทศต่อไป