ข่าวกีฬา

สพม.นครพนม จัด “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม” ครั้งที่ 1 ปี 2566 ระดมทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่เวทีกลางลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (สพม.นครพนม) จัดขึ้น เพื่อเพื่อระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้ง กองทุนให้ความช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.นครพนม โดยมีนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดฯ

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้นักเรียนมีความรู้และสมรรถนะที่จำเป็น มีความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดีมีความสุข จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถนศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้สังคม ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ภายใต้มาตรการ 3ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายซ้ำอีก และลดผลกระทบอันจะส่งผลถึงการศึกษาต่อของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูในอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย โดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วใช้เป็นงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.นครพนม หนุนเสริมให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุได้ทันที และเพื่อส่งเสริมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส อันจะส่งผลดีต่อทรัพยากรบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอีกทางหนึ่ง

สำหรับกิจกรรม “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ที่แบ่งเป็น 8 รุ่นอายุ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน มีรางวัลสำหรับการแข่งขัน ถ้วยรางวัล Overall ประเภท Fun Run 5 กิโลเมตร ชาย/หญิง (6 รางวัล) และถ้วยรางวัล ประเภท Mini Marathon 10 กิโลเมตร รางวัลที่ 1-3 (48 รางวัล) เส้นทางการวิ่ง จุดเริ่มต้น – สิ้นสุด ณ แลนด์มารค์ลานพญาศรีสัตตนาคราช เลียบไปตามถนนริมฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ – โบสถ์นักบุญอันนา – อุโมงค์นาคราช – โรงแรมบลูโฮเทล – จุดกลับตัว ร้านอาหารริเวอร์บีช – นรข. – รร.เทศบาล 1 – โบสถ์นักบุญอันนา – ททท.สำนักงานนครพนม – สิ้นสุด ณ แลนด์มารค์ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ในการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานด้านสถานที่และสุขาภิบาลจากเทศบาลเมืองนครพนม ด้านระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนม ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ด้านการแพทย์และปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพนม สมาคมกู้ภัยศรีสัตตนครพนม ทีม วีอาร์ กู้ภัย ลำโขง เฟรนด์ชิพ ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาในสังกัด สพม.นครพนม ภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้