ข่าวเศรษฐกิจ

ม.นครพนม แถลงข่าว “งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25”

วันที่ 12 มกราคม 2567 ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานแถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด “BCG model สู่เกษตรมูลค่าสูง” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าว ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) 

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า “จังหวัดนครพนม มีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และสินค้าเกษตรแปรรูป นอกจากนี้จังหวัดนครพนมยังมีสินค้า GI คือ สับปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่นครพนม และพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลินาปี ข้าวเหนียวนาปี มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งทางจังหวัดได้มีนโยบายยกระดับการเกษตรตามความต้องการของพื้นที่ และความร่วมมือของชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือท้องถิ่น แล้วนั้น การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “BCG model สู่เกษตรมูลค่าสูง” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพโดยยึดตามหลักคิดของ BCG model นั่นคือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ “เกษตรมูลค่าสูง” ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ยังส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”     

รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 25 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักวิชาการ นักวิจัย ที่ได้สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้แก่ประชาชน เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ การบูรณาการศาสตร์พระราชา ร่วมกับผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยีต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมเกษตร ที่ช่วยให้เกษตรกร ประชาชน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในกรประกอบอาชีพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรให้ดีขึ้น จนสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งในการเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครพนม กับแผน 3 ระดับ ที่มีเป้าหมาย ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน

ในตอนท้ายของการแถลงข่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้กล่าวว่า การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 นี้ เป็นการกระจายโอกาสในการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง โดยกิจกรรมต่างๆ อยู่ภายใต้แนวคิด “BCG model สู่เกษตรมูลค่าสูง” โดยปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “BCG model สู่เกษตรมูลค่าสูง” จากสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะเกษตรและเทคโนโลยี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 ในหัวข้อ นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าวมีการเสวนาทางด้านการเกษตร ได้แก่ “ธนาคารต้นไม้เพื่อการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต” “การขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต” และ “การเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” ตลอดจนการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ทางการเกษตร อาทิเช่น “การอบรมการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง” และ “การอบรมสุนทรียภาพว่าด้วยศาสตร์เบียร์“ การประกวดและการแข่งขันทักษะของ นักเรียน – นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แก่ การประกวดและโชว์กระบือสวยงาม การประกวดส้มตำลีลา การแข่งขันเสียบยอดชวนชม ติดตากุหลาบ เสียบกิ่งข้างทุเรียน การแข่งขันทำเครื่องดื่มฟิวชั่นจากมันแกวและสับปะรด การประกวดสวนผักในกระถางสำหรับคนชอบส้มตำ การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม การประกวดการออกแบบและจัดสวนถาดสำหรับสำนักงานรักษ์โลก การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม Arduino เบื้องต้นสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าในฟาร์ม การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ การแข่งขันทักษะไก่อบฟาง และการแข่งขันตกปลา

นอกจากนี้ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ตลาดชุมชน เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านค้าจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นเมือง พันธุ์ไม้นานาชนิด เครื่องจักรกลทางการเกษตร การประมูลโคเนื้อแบรงกัส อีกทั้งยังมีงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเกษตรนครพนมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่จะมาสร้างความสนุกสนานภายในงาน การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ในปีนี้ จึงมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนความบันเทิงต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนประชาชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้