ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น ติวเข้มผู้ประกอบการอีสาน ก้าวสู่การแข่งขันด้านการตลาดอย่างครอบคลุม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ก.พ. 2567 ที่โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG “E-SAN BCG Potential Development of Substitute” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ซึงกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ ภาคอีสาน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 120 คน รุ่นแรกจะอบรมวันที่ 5-7 ก.พ.โดยทำการคัดเลือกผู้ประกอบการ BCG แต่ละจังหวัดโดยจะเลือก 4-5 รายต่อจังหวัด ก่อนจะมาคัดกรองถึงแนวความคิดหรือสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาซึ่งการอบรมครั้งนี้จะนำผู้ประกอบการทั้งประสบความสำเร็จมาพูดคุยการเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมBCG ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างก้าวกระโดด กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

“ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภูมิภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสู่ smart city โดยจะมีภาควิชาการ ภาคราชการมาพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขณะที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะมาพูดเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆในเรื่องการส่งออก ซึ่งทุกฝ่ายจะมาพูดคุยกัน อีกทั้งวันนี้ยังคงพบปัญหาของผู้ประกอบการในเรื่องเงินทุนซึ่งได้มีการเชิญสถาบันการเงินต่างๆเข้าร่วมพูดคุยเรื่องสินเชื่อโดยตรงให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นพี่เลี้ยงที่จะร่วมดำเนินงานร่วมกันตลอดทั้งโครงการอีกด้วย”