ข่าวเศรษฐกิจ

ผวจ.นครพนม ขยายผลการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คนนครพนม ” ใบตองกล้วยธรรมดา สู่ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ” ส่งเสริมการสร้างรายได้ในครัวเรือน นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เตรียมแปลงเพาะต้นพันธุ์กล้วยตานี ให้กับประชาชน

ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม และแปลงปลูกต้นกล้วยตานี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ส่งมอบหน่อกล้วยตานี ตามแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คนนครพนม “จากใบตองกล้วยธรรมดา สู่ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” ต้นเงิน (ATM) ข้างบ้านต้นบำนาญในสวน โดยดำเนินการส่งมอบหน่อกล้วยตานี ให้กับเรือนจำกลางนครพนมและคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นแปลงสาธิตและเป็นแปลงขยายหน่อกล้วยตานี สำหรับใช้ในการขยายพันธุ์ และผลิตหน่อกล้วยตานี ให้กับประชาชนที่มีความต้องการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ภายใต้แนวทางการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนม มีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากใบกล้วยตานี เช่น หมูยอ ธุรกิจแหนม การห่อข้าวต้มมัด การทำพานบายศรี ขันหมากเบ็ง เศียรพญานาค บูชาองค์พระธาตุพนม และพระธาตุสำคัญประจำวันเกิด ทั้ง 7 พระธาตุในจังหวัดนครพนม รวมถึงการทำพานบายศรีบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนครพนม ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

จังหวัดนครพนมจึงส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนนำประชาชนสู่ความสุข โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนภาคีเครือข่าย ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน ร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐ ใช้กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คนนครพนม “ใบตองกล้วยธรรมดา สู่ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” และนำไปจัดซื้อพันธุ์กล้วยตานีให้กับครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ที่มีสมรรถภาพในการทำการเกษตร และครัวเรือนโคกหนองนา ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าคิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา และโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Change for Good และนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)