ประชาสัมพันธ์

ทน.ขอนแก่น เร่งซ้อมดับเพลิงในชุมชน รับหน้าแล้ง ครบทั้ง 4 เขต เฝ้าระวังป้องกันและพร้อมเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย 24 ชม. “ธีระศักดิ์” ย้ำชัดรถดับเพลิงต้องเข้าที่เกิดเหตุต้องไม่เกิน 7 นาทีเท่านั้น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มี.ค. 2567 ที่ชุมชนโนนทัน 8 เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2567 ซึ่งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนัดจัดแผนการฝึกอบรมขึ้น โดยมีผู้นำชุมชน,อปพร.อสม.,ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในขั้นตอนต่างๆอย่างพร้อมเพรียง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการอบรมให้กับ 17 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 4 เขตของเทศบาลยครขอนแก่น คือการสร้างกระบวนการการรับรู้และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายทันทีเมื่อเกิดเหตุกรณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนของตนเองและจะต้องช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวังตลอดทั้ง 24 ชม. โดยเฉพาะในระยะนี้ที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีความแห้งแล้ง จึงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยในชุมชนอย่างมาก ประกอบกับบริบทของแต่ละชุมชนนั้นต่างกัน การขายตัวของเมือง อัตราความเจริญของเมืองและประชากรที่มาอยู่ในพื้นที่ชุมชนจำนวนมาก ทุกสิ่งจึงเป็นแนวทางที่เทศบาลฯจะต้องวิเคราะห์และกำหนดแผนป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ โดยประสานความร่วมมือกับุมชนและทุกหน่วยงาน โดยสำคัญที่สุดรถน้ำดับเพลิงคันแรกจะต้องเข้าถึงที่เกิดเหตุช้าที่สุดคือ 7 นาที และเร็วที่สุดคือ 5 นาที

“ เราได้กำหนดการอบรมตลอดทั้งงเดือน ม.ค. ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายทั้ง 17 ชุมชนใน 4 เขตของเทศบาลนครขอนแก่น โดยในการอบรมนั้นจะเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและวิธีการสังเกตุวัตถุต้องสงสัยจากชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของ ภ.จว.ขอนแก่น ต่อมาคือการปฎิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้และการป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การเรียนรู้เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ รวมทั้งวิธีการดับเพลิงตามชนิดของเครื่องดับเพลิงหรือลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว สุดท้ายคือการอพยพหนีไฟ การช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ซึ่งทั้งหมดชุมชน เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจกันและรู้ลำดับขั้นตอนหรือการรู้หน้าที่ตนเองว่าใครทำอะไร ใครจะดูงานจราจร ดูงานด้านเครื่องมือ ด้านอำนวยการ ด้านเคลื่อนย้าย ช่วยเหลือหรืองานเฝ้าระวังป้องกันเพื่อให้สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยทันที”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การอบรมดังกล่าวทุกคนจะได้ร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนถึงการดำเนินงานร่วมกันในชุมชนที่ถูกวิธีและเป็นไปตามหลักการปฎิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน มีการป้องกันและเผชิญเหตุเบื้องต้นโดยประชาชนในชุมชนก่อนที่หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่างๆจะเข้าไปถึงพื้นที่ เพื่อที่จะลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และการเอาตัวรอด จากภาวะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการบูรณาการการทำงานร่วมกันร่วมระหว่างชุมชน กับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลฯและเครือข่ายการป้องกันและบรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จะทำให้การประสานงานและการปฎิบัติงานร่วมทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนได้อย่างสูงสุด