ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น เปิดแล้ว LAB Future & BIO Expo 2024 ครั้งที่ 2 พลิกอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ปักหมุดขอนแก่นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคอีสาน รับญี่ปุ่นลงทุน BCG ดันไบโอเทค โต 15% คาด 30,000 ล้านลงทุนอีสาน ระหว่าง 9-10 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์ประชุม ฯ ไคซ์

วันที่ 9 พ.ค.2567 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน LAB Future & BIO Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด พลิกอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ระหว่างวันที่ 9 – 10 พ.ค. 2567 โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแสดงกว่า 80 บริษัท นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเคือข่าย ร่วม เป็น Conference Partner จัดงานประชุมสัมมนามากกว่า 45 หัวข้อ โดยวิทยากรกว่า 60 ท่าน ภายในงาน

นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์จำกัด กล่าวว่า การจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2024 ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโอกาสของ ขอนแก่นและอีสาน ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมไบโอเทค ส่งเสริม การพัฒนาการวิจัยพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญส่งเสริมศูนย์กลางการการแพทย์ลุ่มน้ำโขง และรองรับขนาดเศรษฐกิจที่ ใหญ่ขึ้นจากความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คาดว่ามีจำนวน ผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คนจากทุกภาคส่วนธุรกิจ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน โดยมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ฯ ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กว่า 90 บริษัท รวมทั้ง ผู้ผลิตนวัตกรรมไบโอเทค จากประเทศญี่ปุ่น ใน Japan Pavilion และ ผู้ประกอบการภาคอีสานที่มีนวัตกรรมและส่งออกระดับโลก ใน ISAN Innovation Pavilion & Showcase กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และ ISAN Innovation Pitching พร้อมเป็นเวทีเครือข่ายนักลงทุน นักธุรกิจ นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหารในสายด้านไบโอเทค และวิทยาศาสตร์ ที่มากที่สุดในภาคอีสาน และเชื่อว่า งาน LAB Future & BIO Expo 2024 สามารถผลักดันตลาดเทคโนโลยีและ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคอีสานได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท”

Mr. Ryosuke Fujioka, AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) เผย มุมมองการลงทุนในพื้นที่อีสาน “ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ เราจึงต้องมีการร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการร่วมกัน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นในภูมิภาคอีสาน โดยภาค อีสานนั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของภูมิภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาให้ประสบความสำเร็จที่นี่ได้เราก็จะสามารถ ส่งต่อได้ทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงเครือข่ายในภูมิภาค”

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การจัด LAB Future & BIO Expo 2024 ในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการมีพื้นที่แสดงเทคโนโลยีเครื่องมือและ เคมีภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการฯ จะมีส่วนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้การประยุกต์ใช้และการลงทุน ในวิทยาการที่ทันสมัยด้าน เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการชันสูตรโรค นอกจากนี้การมีกิจกรรมสัมมนาภายใน งาน ยังส่งเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมรับการเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของ ภูมิภาคอีสานในอนาคตต่อไป”

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “การจัดงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่โดยรวมสู่การเป็นเมือง นวัตกรรมไบโอเทคในอนาคต พร้อมรองรับการเติบโตของงานค้นคว้าวิจัยใน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยและ พัฒนาในภาคราชการและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ”

นอกจากนี้งาน LAB Future & BIO Expo ยังส่งเสริมโอกาสการลงทุนด้านไบโอเทค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยจัดให้มีการ จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การนำคณะ ฯ ชมความก้าวหน้าด้านวิจัยและพัฒนา (Site Visit) การจัด ISAN Innovation Pitching เพื่อสร้างเสริมโอกาสและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ ตลอด 2 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์ labfutureexpo.com หรือ เฟสบุ้ค LAB Future & BIO Expo