ข่าวเศรษฐกิจ

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตลาดสีเขียวกรีนดีมีแฮงสร้างรายได้สู่ชุมชน

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย  เปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว) หรือตลาดกรีนดีมีแฮง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มเกษตร ผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพทางการค้า การลงทุน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า สู่เวทีสากล และสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณด้านหน้าและด้านในสำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย  เปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว) หรือตลาดกรีนดีมีแฮง โดยมีนางสาวกฤษณา นวลรักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ และส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร่วมงาน และจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก

นางสาวกฤษณา นวลรักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าฯ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้สรรงบประมาณโครงการยกระดับการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จ.กาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินกิจกรรมย่อย ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว) “ตลาดกรีนดีมีแฮง” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาด ของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า การลงทุน ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้า สู่เวทีสากล สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่

นางสาวกฤษณากล่าวอีกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย และสินค้า GI จำนวน 20 คูหา เช่น ข้าวเหนียวเขาวง พุทรานมบ้านโพน มะม่วงมหาชนก กุ้งก้ามกราม ปลานิล ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย และอื่นๆ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณด้านหน้าและด้านในสำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

ด้านนายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริม การตลาดสินค้าของท้องถิ่น ให้สามารถแข่งขันในการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จะพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

นายวีระพงศ์กล่าวอีกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการส่งเสริมพัฒนายกระดับสินค้า สินค้าเกษตรอินทรีย์ มีข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย และสินค้า GI จึงได้เล็งเห็นการกระจายรายได้ และโอกาสไปยังชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับ เศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกขยายช่องทางการตลาดให้เกษตรกร จึงได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัยดังกล่าว จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ ประชาชน มาเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยในวันเวลาดังกล่าว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/12/2022 15:07 น. by อินทรีภูพาน