ข่าวเศรษฐกิจ

ยโสธร ส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางพาราแปลงใหญ่

เกษตรอำเภอเมืองยโสธร ส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ยางพาราตำบลเดิด” ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต

ชุมชนบ้านคำแดง ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เดิมทำการเกษตรโดยทำนาเป็นหลัก จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2530 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพื่อเป็นพืชทางเลือกในการสร้างรายได้ชุมชนบ้านคำแดงจึงได้เริ่มปลูกยางพารา โดยเริ่มต้นได้รับต้นพันธุ์จากการสนับสนุนจากรัฐบาล เมื่อต้นยางพาราสามารถให้ผลผลิตน้ำยางได้เกษตรกรได้ผลิตแผ่นยางแล้วนำไปจำหน่ายที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งระยะทางขนส่งมากกว่า 100 กิโลเมตร ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง และการทำแผ่นยางมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หลายขั้นตอนเกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการผลิตแผ่นยาง เป็นการจำหน่ายยางก้อน และได้รวมกลุ่มกันรับซื้อยางก้อนถ้วยในชุมชนเพื่อนำไปขายที่ลานรับซื้อยางก้อนถ้วย

ในปี 2563 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร ได้ส่งเสริมให้จัดตั้งเป็น “กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 17 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร” เพื่อยกระดับการผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราโดยการร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาให้สามารถดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นมีสมาชิก 121 ราย พื้นที่ 924.25 ไร่

ปัจจุบันแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 17 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำยางให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาตลาดรับซื้อ และให้ราคาที่ยุติธรรมแก่สมาชิก มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 153 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 3,840 ไร่ สมาชิกสามารถผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อจำหน่ายได้มากกว่า 30 ตัน/ เดือน และมีเงินหมุนเวียนให้กับชุมชนกว่า 18,467,600 บาท ต่อปี

นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ เกษตรอำเภอเมืองยโสธร กล่าวว่า แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 17 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นกลุ่มที่มีการจัดการที่ดีมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ชัดเจน มีการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุนโดยการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อใช้เองภายในกลุ่ม มีการปันผลให้แก่สมาชิก รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายการรับซื้อยางก้อนถ้วยเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง ทำให้เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่ม และกลุ่มเครือข่ายยางพาราอีก 5 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรและอำเภอทรายมูล

จากผลการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 17 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ที่กลุ่มมีความเข้มแข็ง ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของเกษตรกรแปลงใหญ่ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร ได้ส่งประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ผลปรากฏได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทางกลุ่ม และจะเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินการในอนาคตต่อไป