ข่าวเศรษฐกิจ วิถีชีวิต

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมพบเกษตรกรต้นแบบ เดินหน้าสู่ความมั่นคงทางอาหาร

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แนะเกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานการณ์ฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19 โดยเฉพาะการเกษตรกรรมธรรมชาติและสร้างความมั่นคงทางอาหาร เผยจากการส่งเสริมพบเกษตรกรต้นแบบเกิดขึ้นหลายแห่ง โดยทำการเกษตรที่หลากหลาย และเลี้ยงสัตว์ สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

ที่กลุ่มแปลงใหญ่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง โดยมีเกษตรประจำตำบล ผู้นำชุมชน และเกษตรกรให้การต้อนรับ

จากนั้น นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จ ที่ไร่แสนบุญฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของนายจิรภัทร คาดีวี ซึ่งเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer ของ จ.กาฬสินธุ์ เลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดเด่นคือแปลงผูกผักสลัด ผลิตน้ำหมักชีวภาพและเลี้ยงกระบือพื้นบ้าน ซึ่งแปลงเกษตรทั้ง 2 แห่งนั้นประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร จึงได้นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 4 จุด คือสวนสถาพร อินทผลัม ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, กลุ่มแปลงใหญ่ผัก อ.นามน จ.กาฬสินธุ์, แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์หรือไร่แสนบุญฟาร์ม ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้สินค้าแบรนด์ “คำบอนกรีน” บ้านโคกไม้งาม ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาว จ.กาฬสินธุ์ ได้รับทราบ นำไปขยายผลสู่เกษตรกรในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร และกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก หลายคนถูกสถานประกอบการเลิกจ้างทำงาน และเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาของตนเอง การส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือนจึงเป็นเป้าหมายให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพได้ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ จึงเข้ามาให้การส่งเสริมสนับสนุนในการทำเกษตรผสมผสาน และเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร และสู่ความมั่นคงทางอาหารหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ด้านนายจิรภัทร คาดีวี Young Smart Farmer กล่าวว่า เดิมตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศ แต่ก็เป็นห่วงพ่อ แม่ ที่ต้องอยู่ลำพัง ขณะที่มีพื้นที่ทำกินอยู่จำนวนหนึ่ง แต่เป็นการปลูกพืชแบบวิธีดั้งเดิมคือมันสำปะหลัง จึงคิดหาวิธีปลูกพืชชนิดใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ และเป็นที่ต้องการของตลาดคือสลัด และคิดค้นหาวิธีปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพ ด้วยการคิดหาสูตรทำน้ำหมักชีวภาพ ควบคู่กับการเลี้ยงกระบือ โดยชักชวนเพื่อนบ้านในชุมชนเลี้ยงและอนุรักษ์ เพื่อนำมูลเป็นปุ๋ยคอกบำรุงพืชผัก ขณะที่การปลูกพืชผักในแปลงก็เน้นทำเกษตรอินทรีย์ เพราะจะได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีสารพิษตกค้าง ที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง การเกษตรอินทรีย์ทำให้เกิดมินิมาร์ทในท้องทุ่ง มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในไร่แสนบุญฟาร์ม เพื่อการบริโภคและจำหน่ายในชุมชน ทำให้เกิดรายได้ ซึ่งเป็นความสุขที่หาได้รอบตัวเรา