ข่าวการศึกษา ข่าวสังคม

ม.กาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับ 9 บริษัทเอกชน ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับ 9 บริษัทเอกชน ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต

                ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทโกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บัวงามฟาร์ม บริษัท ฐิตาฟาร์ม จำกัด ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย รวมถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามกฎหมาย บริษัทแดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท วาวาแพค จำกัด บริษัท อรรณพฟาร์มบ้านนา จำกัด บริษัท คชสาร เทคโนโลยี อินเวนชัน จำกัด และบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันเป็นสักขีพยาน

                 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สกอ.กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางความร่วมมือสนับสนุนให้จัดการศึกษาในหลักสูตรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยแต่ละบริษัทได้จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเงินค่าตอบแทนให้กับนักศึกษา ในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทนั้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับตำแหน่งในการเข้าทำงานสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมผลิตอีกด้วย ซึ่งระยะเวลาความร่วมมือมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี การศึกษา เริ่มตั้งปีการศึกษา 2564 ถึงปีการศึกษา 2568 ซึ่งเป็นการลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทักษะวิชาชีพ เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตให้สอดคลองกับตลาดแรงในอนาคต

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/11/2020 14:13 น. by อินทรีภูพาน