ข่าวการศึกษา

กาฬสินธุ์ครูลูกเสือรวมพลังสามัคคีเทิดทูนสถาบัน

สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดค่ายลูกเสือโสมพะมิตร อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) มุ่งเน้นนำทักษะ ประสบการณ์ ไปถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้กับลูกเสือสามัญ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน รู้รัก สามัคคี มีวินัย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ที่ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) โดยมีนายดาวเรือง สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อ.ท่าคันโท ในฐานะผู้อำนวยการฝึกอบรม กองที่ 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการลูกเสือ ใน จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนเปิดการฝึกอบรม นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้นำบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย จากนั้นมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางการลูกเสือ ในจ.กาฬสินธุ์

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานลูกเสือ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ที่ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือประจำ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2563 นั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกทบทวนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ของบุคลากรทางการลูกเสือ หรือครูฝึกลูกเสือสามัญ ให้มีการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านด้านร่างกาย จิตใจ องค์ความรู้ ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

นายสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่า ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรทางการลูกเสือ ใน จ.กาฬสินธุ์ และใกล้เคียง เช่น จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วม โดยจะมีการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โดยทีมวิทยากรเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ สิ่งที่มุ่งเน้นคือการมีวินัย ความอดทน เสียสละ การรู้รัก สามัคคี ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดและปลูกฝังลูกเสือสามัญ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน ให้เป็นคนดี มีระเบียบ วินัย เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในการเปิดค่ายโสมพะมิตรอบรมบุคลากรทางการลูกเสือดังกล่าว จึงเป็นการรวมพลังความรัก ความสามัคคี โดยเฉพาะการเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไทย ให้ดำรงอยู่และมั่นคงสืบไป