ข่าวการศึกษา

ศรีสะเกษ 99 ขุนพลครูพบท่านประธานรัฐสภา ชี้ปัญหาคืนภารโรง คืนครู คืนการจัดซื้อจัดจ้างให้โรงเรียน หยุดการยุบโรงเรียนเล็ก ขอทวงคืนสภาครูให้แก่ครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู (ไม่ใช่สภานาย) และเสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับครูและประชาชน ต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภา “ครูวันนอร์”

เมื่อวันที่ 12 มกรมคม 2567 ดร. สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาศรีสะเกษ รองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการ ส.ค.ท. และคณะร่วมเสวนา เวที “99 ขุนพลปฏิวัติการศึกษาไทย” สัปดาห์วันครู ที่ห้องประชุม 607 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ครูโสภณ ซารัมย์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ รองประธาน กมธ.กศ. ส.ส.ครูปรีดา บุญเพลิง กมธ.กศ. ดร.ดิเรก พรสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ส.ส.ครูศักดิ์ ซารัมย์ ที่ปรึกษาประธานกมธ. ดร..วีรบูล เสมาทอง ประธาน ส.ค.ท. และผู้นำองค์กรครู 4 ภูมิภาค นายประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ นายอุดม โพธิ์ชัย รองประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอประเด็นปัญทางการศึกษา ให้ข้อคิดเห็นและนำเสนอประเด็นสำคัญ ๆ ที่ควรบรรจุไว้ใน พ ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….

ดร. สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาศรีสะเกษ รองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท)เปิดเผยต่อไปว่า ซึ่งการไปพบท่านประธานรัฐสภาในครั้งนี้ 99 กลุ่มขุนพลครูได้ชี้ปัญหาเรื่อง คืนภารโรง คืนครู คืนการจัดซื้อจัดจ้างให้โรงเรียน หยุดการยุบโรงเรียนเล็ก ขอทวงคืนสภาครูให้แก่ครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู (ไม่ใช่สภานาย) และเสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับครูและประชาชน ต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภา “ครูวันนอร์” ทั้งนี้ การยกร่าง พ.ร.บ.กศ. ฉบับครูและประชาชน กลุ่มผู้นำครูได้นำส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านท่านประธานรัฐสภาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางที่รัฐบาลจักต้องหยิบยกมาร่วมพิจารณากับร่างฉบับอื่น ๆ และพวกตนมั่นใจว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะส่งผลต่อการปฏิวัติการศึกษาชาติ แก้ปัญหาประเทศชาติที่ตัวคน คือที่ ”นักเรียน ครู และสถานศึกษา” แก้วิกฤติและแก้ปัญหาชาติให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป