ประชาสัมพันธ์

จิตเวชนครพนมฯ จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องปลอดฝุ่นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก PM 2.5 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 12 มกราคม 2567 ที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ นายธนัสถ์วัสส์ รัตนวรรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย GREEN&CLEAN Hospital นำบุคลากรร่วมจัดกิจกรรม 5ส โดยร่วมกันทำความสะอาดจุดบริการผู้ป่วย ได้แก่ ห้องฉุกเฉิน (ER) ห้องเอ๊กซ์เรย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ ห้องปลอดฝุ่น เพื่อรองรับจากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในสถานบริการสาธารณสุข ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำ ห้องปลอดฝุ่น ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 นี้