ข่าวการศึกษา

นครพนม ดึงภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ให้เป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส่งเสริมโภชนาการที่ดีและฝึกทักษะ สู่การเรียนรู้ระบบสหกรณ์

ที่โรงเรียนบ้านนาคำ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในชนบท โดยสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese chamber of the commerce – Bangkok) ร่วมให้การสนับสนุน จังหวัดนครพนมได้รับการสนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 4 โรงเรียน

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งมีเป้าหมาย “มุ่งสร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน” คือ คนดี พลเมืองดี อาชีพดี และสิ่งแวดล้อมดี โดยผนึกกำลังภายในองค์กร สร้างความร่วมมือเครือข่ายภายนอก สร้างคุณค่าสู่สังคม เชื่อมโยงความยั่งยืนทุกมิติ ดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาชุมชนและเกษตรกร และด้านการปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม