ข่าวการศึกษา

เลย อำเภอภูหลวงส่งเสริมทักษะพัฒนาเด็กเล็กร่วมกันทั้ง 5 อบต. ให้พัฒนาการให้สมวัย

วันที่ 26 มกราคม 2567 ที่สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอภูหลวง อำภูหลวง จังหวัดเลย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอภูหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีผู้นำองค์บริหารส่วนตำบลทั้ง 5 แห่ง อบต.ภูหอ อบต.หนองคัน, อบต.ห้วยสีเสียด,อบต.เลยวังไสย์ และอบต.แก่งศรีภูมิ หน่วยงานสังกัดองค์ปกครองท้องถิ่น เด็กนักเรียน ผู้ปกครองร่วมงาน

ร.ต.ต.เสวียง สาริภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรม จักรยานขาไถ่ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบกับ มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบ บูรณาการ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอภูหลวง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 ตำบล จึงได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ ดังกล่าว ในเขตอำเภอภูหลวงขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาสมองส่วนหน้าให้เด็กเล็กได้มีความพร้อมทุกด้าน

ในการจัดทำโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง รวม 358 คน กำหนดกิจกรรมใน การดำเนินโครงการฯ เป็น 2 ประเภท การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ การจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลยกล่าวว่า กิจกรรมหลักสำคัญของการโครงการฯเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัย และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ ให้เด็กมีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ ระเบียบ กติกา ผ่านกิจกรรมการเล่น ตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ โครงการฯนี้ เป็นการจัดการอันดับต้นๆ ของจังหวัดและของประเทศ เนื่องจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูหลวง มีความพร้อม มีความสามัคคี ได้ร่วมใจกันตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี 2565 ประชุมร่วมกันตลอดทั้งปี 2566 จนสามารถจัดตามโครงการฯตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยกำหนดและจัดการได้ด้วยความร่วมมือจนปะสบความสำเร็จตามเป้าหมาย