ข่าวสังคม

อำเภอเมืองเลย จับปรับราษฎรเผาใบอ้อย ก่อ PM.2.5

วันที่ 25 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้รับรายงานจาก นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ คณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตำบลนาดินดำ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่บริเวณบ้านนาดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทราบชื่อว่า “นายสายัน วงเชียงเพ็ง อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 424 หมู่ที่ 1 บ้านนาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย” เป็นเจ้าของแปลงอ้อยดังกล่าว ให้การว่า เป็นการเผาใบอ้อยก่อนทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยกระทำไปด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการ และไม่ทราบว่ามีมาตรการห้ามจุดไฟเผาในที่โล่ง การเผาวัชพืช เพื่อลดปัญหาการเกิดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดเลย

เจ้าพนักงานตำรวจภูธรนาดินดำ นำส่งผู้ต้องหามาเปรียบเทียบปรับโดยได้กล่าวโทษ นายสายัน วงเชียงเพ็งอายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 242 หมู่ที่ 1 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในข้อกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีมีเหตุรำคาญเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นและเหตุรำคาญใน(การเผาอ้อย) ที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพโดยผู้ต้องหาได้จุดไฟเผาแปลงอ้อยเนื้อที่ 1 ไร่

เหตุเกิดที่บริเวณไร่อ้อยริมถนนสายนาดินดำ- หนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 03.00 น. ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเขม่าควันและฝุ่นละอองจำนวนมากเป็นการฝ่าฝืนตามประกาศเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่องการห้ามกระทำการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 โดยได้กำหนดการปรับตามมาตรา 74 ในอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท เพื่อเป็นการตักเตือนและไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีกซึ่งผู้ต้องหาให้การยอมรับและพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้วจึงได้ตักเตือนและให้ปฏิบัติตาม *ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือป้องกันและดับไฟป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 และเทศบาลตำบลนาดินดำจะดำเนินการแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศตามเสียงตามสาย ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบและปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเลยดังกล่าวฯ ต่อไป