ข่าวการศึกษา

นครพนม ปฏิญาณตนสวนสนามยุวกาชาด

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกยุวกาชาดจังหวัดนครพนม นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งได้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กองอนุกาชาด” “กองยุวกาชาด” และ “สำนักงานยุวกาชาด” ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ให้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ความสามัคคีของหมู่คณะ ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างและหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีและเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติต่อไป