ข่าวสังคม

เลย รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ เอกอัครราชทูต ชลิต มานิตยกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายขัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ มีการดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 การดำเนินการเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ทั้งนี้มีเป้าประสงค์ให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกมีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลกในปี พ.ศ. 2573จังหวัดเลย เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ คุณครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย เข้าร่วมการอบรมประมาณ 200 คน