ข่าวการศึกษา

ศรีสะเกษ ชมรมครูประถมขอบคุณรัฐบาลยกเลิกมติ ครม.ให้ครูอยู่เวร เตรียมปฏิวัติการศึกษาล่า 10,000 ชื่อ รับรอง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับครูและประชาชน ที่ยื่นต่อรัฐสภาแล้ว

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุนทร กุมรีจิต ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อหารือแนวทางในการบริหารงานของชมรมและแจ้งความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… หลังจากการประชุมแล้ว ได้มีการแถลงข่าวขอบคุณ นายเศรษฐา ทวีสิน นายก รมต.และคณะ รมต.ทุกคนที่ได้ร่วมกันลงมติ ครม.ที่ให้ครูต้องอยู่เวรยาม ร.ร. โดยมี นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษมาร่วมประชุม

ดร.สุนทร กุมรีจิต ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี รัฐบาลชุด นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ม.ค.67 ยกเลิกการอยู่เวรสถานศึกษาของครู ดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพครู และมีนโยบายคืนภารโรงให้โรงเรียนครบทุกโรงเรียน พร้อมทั้งจัดดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อนโยบายสำคัญดังกล่าว ชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ถือเป็นความดีงาม เป็นคุณูปการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครู คุณภาพเด็กนักเรียน และการศึกษาชาติ เป็นที่อย่างยิ่ง จึงเรียนขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยความเคารพ และเพื่อส่งเสริมต่อยอดก่อเกิดการพัฒนาคุณภาพครู นักเรียน และคุณภาพการศึกษาชาติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ จึงขอเสนอประเด็นสำคัญปฏิวัติการศึกษาไทย ดังนี้

ดร.สุนทร กุมรีจิต กล่าวต่อไปว่า 1. ขอให้คณะรัฐบาลรับรองการเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ฉบับครูและประชาชน ซึ่งเสนอโดยสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) โดยได้เสนอต่อประธานรัฐสภาแล้ว 2. รัฐส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและพรสวรรค์ของผู้เรียนรายบุคคล โดยได้เรียนรู้จากครูดีที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครูที่มีจริยธรรมงดงาม มีคุณธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครูสูงเหมือนกันทั้งประเทศ 3. กระจายอำนาจการศึกษาให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนเป็นนิติบุคคล คงไว้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านทั้งประเทศ เพื่อความเจริญ สงบสุข มั่งคั่ง และมั่นคงของชาติ เคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสืบไป

นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า ตนและสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….มีหลักการเป็นไปตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรูปแบบและสาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบของการเสนอร่างกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ส่งสำเนาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อให้ตนเป็นผู้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) จึงขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันปฏิวัติการศึกษาของชาติไทย โดยขอเชิญร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้ครบ 10,000 คน เพื่อเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….” กฎหมายสำคัญที่จะกำหนดทิศทางคุณภาพผู้เรียน พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เป็นแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
⏩ วิธีที่ 1 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอปพลิเคชั่น ThaID สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ android และ ios 2. ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย คลิกที่ลิงค์นี้ http://gg.gg/18pef9 แล้วทำตามขั้นตอน
    ⏩ วิธีที่ 2 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยส่งไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้
  2. โหลดเอกสารแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/18pg8v )
  3. นำส่งเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปที่ นายวิสัย เขตสกุล เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 โทร. 0833323383
    ⏩ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
  4. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”(ปั้มแดง) http://gg.gg/18pemi
  5. คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-Intiative) http://gg.gg/18peh5 ////