ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น QSHC CPR ร่วมกิจกรรม “มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่” อบรมการ CPR ให้กับคนในชุมชนโนนม่วง

วันที่ 8 ก.พ. 2567 โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ปี 2567 เลือกพื้นที่ชุมชนโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR “โดยเชิญวิทยากร CPR ทีม จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR กับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน และเด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนม่วง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง และได้เรียนรู้ถึงอันตรายของโรคภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ที่วันหนึ่งผู้เรียนจะได้นำทักษะความรู้การ CPR ไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุในชุมชนได้

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ต้องขอขอบคุณกองสื่อสารองค์กร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวชุมชนบ้านโนนม่วง ที่เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เกิดความปลอดภัยและน่าอยู่ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์ภาวะหัวใจล้มเหลว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จังหวัดขอนแก่น